Capturas de uCANca

This is an example of a FSM (Finite state machine):
Éste es un ejemplo de una FSM (Máquina de estados finitos):

01FSMSample.png (FSM sample capture)

This is an example of function definition:
Éste es un ejemplo de definición de una función:

02FunctionSample.png (Function Sample)

01FSMSample.png View - FSM sample capture (182 KB) Txinto Vaz, 11/17/2013 02:34 AM

02FunctionSample.png View - Function Sample (157 KB) Txinto Vaz, 11/17/2013 02:37 AM